Mã đề tài :
TNMT.07.19
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn mô hình cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ lớn làm cơ sở xây dựng các hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành tài nguyên và môi trường, tăng cường việc khai thác và sử dụng hiệu quả dữ liệu đo đạc và bản đồ phục
Thời gian thực hiện :
36 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
TS. Trần Hồng Quang
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng mô hình khái niệm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý để triển khai áp dụng vào thực tế.

Đề xuất biện pháp quản lý, bảo trì và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý có hiệu quả.

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu, phân tích làm rõ các khái niệm hiện đang được sử dụng trong các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, dự án triển khai liên quan đến nội dung nghiên cứu của Đề tài. Thu thập, nghiên cứu, phân tích tài liệu trong và ngoài nước, tham vấn chuyên gia các lĩnh vực chuyên ngành để đề xuất danh mục đối tượng địa lý theo các nhóm khung dữ liệu không gian, dữ liệu cơ bản, dữ liệu chuyên ngành thuộc cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý1/10.000.

- Khảo sát, nghiên cứu công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ ở một số tổ chức có chức năng quản lý, bảo trì và cung cấp dữ liệu. Rà soát một số văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến nội dung khảo sát; đánh giá, phân tích đề xuất chính sách áp dụng để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.

- Nghiên cứu đề xuất mô hình khái niệm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 phù hợp với thực tiễn ở nước ta và xu thế phát triển chung trên thế giới.

- Thử nghiệm triển khai mô hình khái niệm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000 vào thực tế.

Sản phẩm của đề tài :

          - Mô hình khái niệm cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000;

- Mẫu cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/10.000;

- Báo cáo phân tích, đánh giá đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý, bảo trì, khai thác sử dụng  cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý.