Mã đề tài :
TNMT.07.46
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng-an ninh để bảo đảm việc thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ
Thời gian thực hiện :
35 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
KS. Phạm Thị Loan, Ths. Nguyễn Thanh Bình
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn về quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh phục vụ xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm việc thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ.

Nội dung của đề tài :

- Khảo sát, đánh giá nhu cầu khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng - an ninh quốc gia; quản lý biên giới và địa giới hành chính.

- Nghiên cứu, tìm hiểu chính sách quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng - an ninh của một số nước trên thế giới.

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

- Nghiên cứu vai trò của yếu tố địa hình và thông tin địa lý đối với nhiệm vụ quốc phòng.

- Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

- Nghiên cứu, đánh giá công tác bảo mật và giải mật thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ nhằm bảo đảm quốc phòng - an ninh đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh xã hội hoá và hội nhập quốc tế.

- Đề xuất cơ chế chính sách quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ nhằm thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

- Đề xuất mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ nhằm thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

           - Đề xuất những nội dung của việc kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng; quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng - an ninh trong Luật đo đạc và bản đồ.

Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo phân tích đánh giá thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.;

         - Báo cáo đề xuất yêu cầu, nguyên tắc quản lý, khai thác, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ quốc phòng - an ninh.;

         - Mô hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh;

         - Đề xuất nội dung liên quan quốc phòng - an ninh trong Luật đo đạc và bản đồ;

          - Các báo cáo chuyên đề và các báo cáo triển khai thực nghiệm;

- Báo cáo tổng kết đề tài.