Mã đề tài :
TNMT.2015.07.02
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng qui định thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ và các sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam
Thời gian thực hiện :
32 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Lưu Văn Giang
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng và hoàn thiện qui định thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ và các sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá tổng quan các vấn đề về thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ, các sản phẩm trong nước và một số quốc gia.

- Thu thập, nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề  thể hiện chủ quyền quốc gia  trong các qui định hiện hành và hiện trạng  trên các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm khác.

- Nghiên cứu, phân tích đánh giá các đặc trưng địa lý của từng khu vực biên giới đất liền, biên giới biển của Việt Nam phục vụ nghiên cứu, xác định nguyên tắc thể hiện chủ quyền quốc gia.

- Nghiên cứu, xây dựng nguyên tắc thể hiện chủ quyền quốc gia trên các dạng xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm khác.

- Thực nghiệm xây dựng bộ mẫu thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam.

- Dự thảo qui định thể hiện chủ quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo Việt Nam.

Sản phẩm của đề tài :

- Dự thảo quy định thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam.

- Bộ mẫu thể hiện chủ quyền quốc gia trên xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam.

        - Bài báo “Thể hiện chủ quyền quốc gia trên các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm có thể hiện phạm vi đất liền và biển đảo của Việt Nam”.