Mã đề tài :
TNMT.2015.07.01
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đổi mới chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mặt phẳng và độ cao trong đo đạc địa hình ở Việt Nam trên nền công nghệ không ảnh và đo đạc trực tiếp toàn số hiện nay
Thời gian thực hiện :
32 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng bộ chỉ tiêu độ chính xác mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và thể hiện địa hình bằng công nghệ không ảnh và đo trực tiếp toàn số.

Nội dung của đề tài :

- Đánh giá tổng quan về quy định độ chính xác nội dung bản đồ địa hình trong các quy định kỹ thuật hiện hành;

- Khảo sát, phân tích, đánh giá độ chính xác đạt được của đối tượng nội dung bản đồ thành lập bằng các phương pháp tương tự (Annalogue);

- Nghiên cứu khả năng công nghệ và các yếu tố dẫn đến thay đổi tiêu chí đánh giá độ chính xác mặt phẳng, độ cao của kết quả đo vẽ địa hình bằng công nghệ không ảnh và đo trực tiếp toàn số;

- Tổng hợp, phân tích cơ sở khoa học, thực tiễn, độ chính xác đạt được của kết quả đo đạc địa hình trực tiếp và khả năng đáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình bằng công nghệ ảnh toàn số;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và, thực tiễn, xây dựng chỉ tiêu độ chính xác vị trí mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình bằng công nghệ sử dụng ảnh vệ tinh toàn số độ phân giải cao;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng chỉ tiêu độ chính xác vị trí mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình bằng công nghệ bay chụp ảnh toàn số có gắn hệ thống định vị GNSS/ IMU (công nghệ bay chụp ảnh toàn số);

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng chỉ tiêu độ chính xác vị trí mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình bằng công nghệ sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR hàng không;

- Nghiên cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cấu trúc và nội dung bộ tiêu độ chính xác xác định mặt phẳng, độ cao kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình toàn số và phân loại theo từng công nghệ;

- Nghiên cứu đánh giá tác động của những thay đổi trong chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mặt phẳng, độ cao của kết quả đo vẽ địa hình bằng công nghệ toàn số đối với các hoạt động đo đạc bản đồ ở Việt Nam;

- Thực nghiệm thực tế áp dụng công nghệ số trên một số dạng địa hình điển hình tại Việt Nam.

Sản phẩm của đề tài :

- Các báo cáo chuyên đề;

- Báo cáo tổng hợp về cơ sở khoa học, thực tiễn về sự thay đổi tiêu chí đánh giá độ chinh xác mặt phẳng, độ cao và đề xuất bộ chỉ tiêu kỹ thuật mới tương ứng với khả năng công nghệ kèm theo mô tả các trường hợp áp dụng;

- Các kết quả triển khai thử nghiệm thực hiện trên các công nghệ toàn số;

         - Báo cáo báo cáo kết quả thử nghiệm;

- Bộ chỉ tiêu kỹ thuật về độ chính xác  mặt phẳng và độ cao của kết quả đo vẽ địa hình bằng công nghệ không ảnh và đo trực tiếp toàn số;

- Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ.