Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu xây dựng quy trình bay chụp, xử lý ảnh hàng không theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản
Thời gian thực hiện :
36 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Trần Phúc Thắng
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

- Nghiên cứu đề xuất quy định về độ phân giải mặt đất của ảnh hàng không được bay chụp theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản;

          - Đề xuất quy trình bay chụp ảnh số, xử lý ảnh số hàng không thành lập bản đồ địa hình cơ bản;

          - Đề xuất quy định kỹ thuật bay chụp ảnh số, xử lý ảnh số hàng không thành lập bản đồ địa hình cơ bản.

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật của một số loại máy chụp ảnh số hàng không phổ biến (nhằm xây dựng được quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật có tính hợp lý, có tính mở, có tính lâu dài);

- Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xác định độ phân giải mặt đất của ảnh được bay chụp theo công nghệ số phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình cơ bản (nhằm xây dựng được quy định về độ phân giải ảnh số đối với tỷ lệ bản đồ địa hinh cần thành lập);

- Nghiên cứu một số công nghệ áp dụng trong thành lập bản đồ địa hình bằng công nghệ đo vẽ ảnh toàn-số (nhằm đề xuất thêm một số giải pháp tận dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả công tác thành lập bane đồ địa hình bằng công nghệ đo vẽ ảnh toàn-số);

- Thu thập dữ liệu ảnh hàng không được chụp bằng các máy chụp ảnh số hàng không (phân tích, đánh giá, lựa chọn khu vực có dữ liệu ảnh số phù hợp cho thực nghiệm);

- Thực nghiệm thành lập bản đồ địa hình ở một số tỷ lệ cơ bản bằng công nghệ đo vẽ ảnh toàn-số (nhằm khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu để từ đó rút ra các kết luận có tính tin cậy, và làm cơ sở cho việc xây dựng các quy trình công nghệ, quy định kỹ thuật);

- Đo đạc bổ sung các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp phục vụ cho cho các phương án thực nghiệm, và cho việc so sánh, phân tích, đánh giá các kết quả thực nghiệm;

           - Xây dựng quy trình bay chụp, quy trình công nghệ và quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình cơ bản bằng công nghệ đo vẽ ảnh toàn-số.

Sản phẩm của đề tài :

           - Dữ liệu, số liệu đo đạc ngoại nghiệp;

- Mô hình số độ cao theo mảnh BĐĐH tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000 và 1/25.000;

- Các mảnh bình đồ ảnh tỷ lệ 1/5.000 và tỷ lệ 1/10.000;

- Ảnh phân loại đối tượng;

- Các mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 và 1/10.000;

- Các báo cáo chuyên đề, quy trình công nghệ và quy định kỹ thuật;

- Báo cáo tổng kết của đề tài.