Mã đề tài :
TNMT.08.36
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, tài liệu pháp lý phục vụ phân định ranh giới hành chính và ranh giới chủ quyền quốc gia trên biển
Thời gian thực hiện :
35 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Nguyễn Văn Thảo
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, tài liệu pháp lý phục vụ phân định ranh giới hành chính và biên giới, ranh giới chủ quyền quốc gia trên biển

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) địa lý, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển.

- Nghiên cứu, đề xuất yêu cầu, nội dung CSDL địa lý, tài liệu phục vụ quản lý, phân định, ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển.

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng, thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDL địa lý, tài liệu phục vụ phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển

- Khảo sát; thu thập, xử lý tư liệu thử nghiệm: tuyên bố về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam; CSDL địa lý và các tài liệu khác phục vụ phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển.

          - Nghiên cứu, đề xuất mô hình CSDL và thử nghiệm xây dựng phần mềm phục vụ quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu địa lý, tài liệu trong phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển.

Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo nghiên cứu về quản lý, xây dựng CSDL địa lý, tài liệu phục vụ phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển;

         - Báo cáo đánh giá hiện trạng và nhu cầu xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý, tài liệu pháp lý phục vụ quản lý nhà nước, phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển;

         - Yêu cầu, nội dung CSDL địa lý, tài liệu phục vụ công tác quản lý, phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển;

         - Giải pháp xây dựng, thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng CSDL địa lý, tài liệu phục vụ phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển;

         - Số liệu, tài liệu thử nghiệm;

         - Mô hình và thử nghiệm xây dựng phần mềm phục vụ quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý, tài liệu pháp lý trong phân định ranh giới hành chính, biên giới quốc gia và ranh giới trên biển;

- Báo cáo kết quả đề tài, các báo cáo chuyên đề.