Mã đề tài :
TNMT.08.36
Tên đề tài :
Nghiên cứu ứng dụng hệ thống trạm định vị vệ tinh cố định phục vụ quan trắc dịch chuyển đứng bề mặt trái đất
Thời gian thực hiện :
30 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Vũ Tiến Quang
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, quy trình công nghệ ứng dụng trạm định vị vệ tinh cố định (trạm CORS) trong việc quan trắc chuyển dịch đứng bề mặt đất ở Việt Nam

Nội dung của đề tài :

​        - Nghiên cứu cơ sở khoa học về công nghệ định vị độ chính xác cao sử dụng công nghệ GNSS, vai trò hệ thống trạm CORS quốc tế và ở Việt Nam

        - Nghiên cứu về chuyển dịch đứng bề mặt đất tại Việt Nam.

        - Nghiên cứu sự ổn định hệ thống trạm CORS theo phương pháp  xử lý số liệu quan trắc GPS đa thời gian.

       - Nghiên cứu về công nghệ đo xác định chuyển dịch đứng bề mặt đất tại Việt Nam trên cơ sở đo đạc GPS, xử lý số liệu thực nghiệm.

        - Xây dựng quy trình công nghệ, hướng dẫn sử dụng đo xác định chuyển dịch đứng mặt đất sử dụng công nghệ GPS.Sản phẩm của đề tài :
        - Báo cáo về cơ sở khoa học ứng dụng công nghệ GNSS tĩnh trong định vị điểm độ chính xác cao với khoảng cách lớn;

         - Báo cáo về vai trò và hoạt động hệ thống trạm CORS ở các nước trên thế giới;

         - Báo cáo về hệ thống trạm CORS, vai trò trong hạ tầng kỹ thuật hệ thống toạ độ và định hướng phát triển ở Việt Nam;

         - Báo cáo về vấn đề chuyển dịch đứng do nguyên nhân tự nhiên;

         - Báo cáo về vấn đề chuyển dịch đứng do nguyên nhân nhân tạo;

         - Báo cáo kết quả nghiên cứu hiện trạng trồi lún khu vực tại Việt Nam, sự ảnh hưởng của nó đến đời sống kinh tế, xã hội;

         - Báo cáo kết quả nghiên cứu về độ ổn định tương đối của các trạm CORS hiện có ở Việt Nam;

         - Báo cáo kết quả nghiên cứu sự ổn định tương đối của các điểm đo nối quốc tế với lưới Châu Á- Thái Bình Dương trong hệ thống trạm CORS của Việt Nam trong 5 chu kỳ đo;

         - Báo cáo kết quả nghiên cứu sự ổn định của các trạm CORS của Việt Nam trong hệ thống trạm CORS quốc tế lân cận Việt Nam trong thời gian 5 năm gần đây;

         - Báo cáo về kết quả nghiên cứu xác định ngưỡng phát hiện dịch chuyển đứng sử dụng công nghệ GPS trong điều kiện Việt Nam;

         - Báo cáo về kết quả nghiên cứu xác định ngưỡng thời gian đo GPS trong quan trắc chuyển dịch đứng trong điều kiện Việt Nam;

         - Báo cáo về kết quả nghiên cứu, xác định ngưỡng khoảng cách đo GPS trong quan trắc chuyển dịch đứng trong điều kiện Việt Nam;

         - Báo cáo về kết quả nghiên cứu đề xuất đồ hình đo, thời gian đo tối ưu trong xác định sự chuyển dịch đứng sử dụng trạm CORS;

        - Báo cáo nghiên cứu xu hướng chuyển dịch đứng theo kết quả quan trắc đa thời gian sử dụng các trạm CORS hiện có của Việt Nam;

        - Báo cáo các kết quả triển khai thực nghiệm;

        - Quy trình công nghệ, hướng dẫn sử dụng hệ thống trạm CORS trong quan chuyển dịchđứng khu vực;

        - Báo cáo tổng kết khoa học.​