Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao độ chính xác và hoàn thiện quy định kĩ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số
Thời gian thực hiện :
24 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Cao Xuân Triều
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

​- Nghiên cứu, phân tích cơ sở khoa học của công nghệ thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu LiDAR hàng không và thực tiễn thi công ở điều kiện Việt Nam nhằm đề xuất ra một số giải pháp nâng cao độ chính xác của mô hình số độ cao và bình đồ ảnh số.

- Rà soát các văn bản pháp quy về đo đạc và bản đồ hiện hành có liên quan, kết hợp các kết quả nghiên cứu đạt được ở trên, thông qua các kết quả thực nghiệm đề xuất hoàn thiện quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số hợp lý hơn, đảm bảo tính kỹ thuật và tính kinh tế trong điều kiện thực tế ở Việt Nam.


Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu, đánh giá về các hệ thống quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số đang sử dụng phổ biến hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam.

          - Nghiên cứu, rà soát về quy trình công nghệ (tạm thời) thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR đang áp dụng hiện nay.

- Nghiên cứu về các nguồn sai số có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của mô hình số độ cao và bình đồ ảnh thành lập bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số.

- Nghiên cứu, rà soát quy định kỹ thuật (tạm thời) thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số đang áp dụng hiện nay.

- Nghiên cứu đề xuất các quy định kỹ thuật cho các công tác chuẩn bị mặt đất: xây dựng bãi hiệu chỉnh, xác định độ lệch của hệ thống đo quán tính (IMU), máy chụp ảnh số trên máy bay…

- Nghiên cứu yêu cầu độ chính xác của mô hình GEOID tại khu vực bãi hiệu chỉnh để đáp ứng yêu cầu đo tọa độ, độ cao các điểm gốc (Base) bằng công nghệ GPS cho thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR, dữ liệu ảnh số; đề xuất quy định kỹ thuật.

- Thực nghiệm xây dựng bãi hiệu chỉnh, tính toán kiểm chứng với dữ liệu bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số (sẽ phối hợp thực hiện trong quá trình thi công của đơn vị sản xuất).

- Nghiên cứu và thực nghiệm các quá trình xử lý dữ liệu LiDAR, dữ liệu ảnh số áp dụng với dữ liệu bãi hiệu chỉnh thực nghiệm (sẽ phối hợp thực hiện trong quá trình thi công của đơn vị sản xuất).

- Nghiên cứu một số phương pháp xử lý lọc điểm và phân loại dữ liệu LiDAR để thành lập mô hình số độ cao.

- Thực nghiệm một số phương pháp xử lý lọc điểm và phân loại dữ liệu LiDAR có kết hợp chụp ảnh số để thành lập mô hình số độ cao, bình đồ ảnh số và so sánh với các kết quả đã được thực hiện trong sản xuất.

- Nghiên cứu, thực nghiệm và đề xuất về các định dạng và độ phân giải của mô hình số độ cao trong mối tương quan giữa khả năng quản lý, lưu trữ, sử dụng và bảo toàn độ chính xác.

- Đề xuất hoàn thiện quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số (sau nghiên cứu, thử nghiệm).

- Báo cáo tổng kết quả nghiên cứu đề tài.


Sản phẩm của đề tài :

          - Các báo cáo chuyên đề; quy trình công nghệ và quy định kỹ thuật;

          - Các bộ tệp tin số liệu, kết quả đo đạc, tính toán, bình sai;

           - Dự thảo quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao và bình đồ ảnh bằng công nghệ bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số.