Mã đề tài :
TNMT.07.33
Tên đề tài :
Nghiên cứu xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên môi trường mạng
Thời gian thực hiện :
31 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Nghiên cứu, xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên mạng nhằm đáp ứng các nhu cầu về dữ liệu không gian của các bộ ngành và xã hội.

Xây dựng hệ thống phần mềm  thương mại điện tử cung cấp dịch vụ, sản phẩm đo đạc bản đồ trên mạng, qua đó nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và cung cấp dịch vụ và sản phẩm đo đạc bản đồ.Nội dung của đề tài :

          - Nghiên cứu, khảo sát hiện trạng về cung cấp dịch vụ và sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ trên mạng

          - Đề xuất các giải pháp để xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ và sản phẩm dữ liệu đo đạc bản đồ;

          - Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ cung cấp dịch vụ và sản phẩm đo đạc bản đồ trên mạng diện rộng;

          - Áp dụng thử nghiệm mô hình tại Trung Tâm Thông Tin Dữ Liệu Đo Đạc Bản Đồ - Cục Đo Đạc và Bản Đồ cung cấp cho các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          - Báo cáo đánh giá khả năng áp dụng kết quả của đề tài.


Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng thương mại điện tử và khả năng áp dụng mô hình thương mại điện tử cho CSDL đo đạc bản đồ;

- Báo cáo các giải pháp công nghệ để xây dựng và triển khai mô hình thương mại điện tử áp dụng cho CSDL đo đạc bản đồ;

- Phần mềm thử nghiệm mô hình thương mại điện tử áp dụng cho CSDL đo đạc bản đồ;

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống;

- Báo cáo kết quả áp dụng thử nghiệm hệ thống.