Mã đề tài :
TNMT.07.45
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia Việt Nam
Thời gian thực hiện :
35 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
TS. Nguyễn Đức Tuệ
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

​Đề xuất mô hình quản lý Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, cập nhật và khai thác dữ liệu không gian địa lý phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam và xu thế phát triển hạ tầng không gian quốc gia của các nước trên thế giới.

Nội dung của đề tài :

a. Nghiên cứu vai trò quản lý NSDI trong mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội

- Tổng quan về NSDI tại các nước có trình độ phát triển kinh tế khác nhau;

- Những đặc trưng mô hình quản lý NSDI của các nước;

- Vai trò dữ liệu không gian địa lý và các thành phần khác trong NSDI.

b. Điều tra khảo sát tình hình quản lý công nghệ xây dựng, cập nhật và nhu cầu khai thác ứng dụng dữ liệu không gian địa lý tại Việt Nam

- Tại các ngành;

- Tại các địa phương;

- Tại các công ty thuộc các phần kinh tế;

c. Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý VNSDI

- Nghiên cứu đề xuất mô hình và lộ trình xây dựng VNSDI:

           + Nghiên cứu đề xuất mô hình xây dựng dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành;

           + Nghiên cứu đề xuất mô hình xây dựng dữ liệu không gian địa lý khung.

- Nghiên cứu nội dung và lộ trình xây dựng mô hình quản lý VNSDI:

           + Nghiên cứu nội dung và lộ trình xây dựng các chính sách pháp luật về VNSDI;

           + Nghiên cứu cơ cấu tổ chức và lộ trình xây dựng cơ chế;

           + Nghiên cứu nội dung và lộ trình xây dựng các quy định về chuẩn công nghệ VNSDI;

           + Nghiên cứu nội dung và lộ trình xây dựng các quy định về chuẩn dữ liệu của VNSDI (bao gồm các quy định về chuẩn dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành và các quy định chuẩn dữ liệu không gian địa lý khung)

- Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của mô hình quản lý VNSDI

d. Thực nghiệm xây dựng mô hình quản lý về dữ liệu không gian địa lý khung

- Xác định mô hình khái niệm dữ liệu không gian địa lý khung;

- Xây dựng danh mục đối tượng dữ liệu không gian địa lý khung;

- Thiết kế mô hình cấu trúc dữ liệu không gian địa lý khung;

- Xác định giá trị hiệu quả của mô hình quản lý dữ liệu không gian địa lý khung


Sản phẩm của đề tài :

- Mô hình quản lý và lộ trình xây dựng VNSDI ;

- Báo cáo đề xuất nội dung hoàn chỉnh các định chế pháp luật, chính sách, thể chế và tổ chức quản lý NSDI tương ứng phù hợp;

- Đề xuất Mô hình khái niệm, Mô hình cấu trúc và Danh mục đối tượng dữ liệu không gian địa lý khung NSDI;

- Báo cáo chuyên đề;

- Báo cáo kết quả đề tài.