Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn việc chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc Gia tại những vị trí có nền đất yếu làm cơ sở xây dựng, cải tạo hệ thống mốc, khôi phục độ chính xác Lưới độ cao miền Nam
Thời gian thực hiện :
36 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
TS. Vũ Xuân Cường
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

​Nghiên cứu, đánh giá, phân vùng hiện trạng lún hệ thống mốc độ cao Quốc gia tại miền Nam. Đề xuất quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc gia tại những vị trí có nền đất yếu thuộc khu vực TP. HCM và các tỉnh phía Nam.

Nội dung của đề tài :

- Thu thập tư tài liệu về lưới độ cao hạng I, II, số liệu quan trắc lún, tài liệu địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn khu vực TP.HCM và các tỉnh phía Nam;

- Khảo sát hiện trạng các mốc tại TP.HCM và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

- Nghiên cứu, đánh giá, phân khu các mốc theo các điều kiện địa chất, thủy văn và hiện trạng khảo sát mốc;

- Xây dựng phương án, đo kiểm tra chênh cao tương quan giữa các mốc có khả năng lún;

- Nghiên cứu xây dựng Bản đồ phân vùng theo mức độ lún của mốc độ cao quốc gia và xác định các nguyên nhân gây lún.

- Phân tích kết quả đo đạc kết hợp với các kết quả phân tích địa kỹ thuật, xây dựng mối tương quan giữa độ ổn định mốc và các yếu tố nền móng;

- Nghiên cứu, đề xuất phương án gia cố, tăng cường độ ổn định mốc tại những khu có nền đất yếu;

- Nghiên cứu phương pháp xây dựng mốc độ cao Quốc gia trên nền đất yếu;

- Đề xuất giải pháp đo đạc bổ xung, hoàn thiện hệ thống mốc độ cao quốc gia;

- Xây dựng quy trình quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao Quốc gia trên các nền đất khác nhau.


Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo kết quả đánh giá mức độ lún của các mốc độ cao Quốc gia hạng I, II tại những vị trí có nền đất yếu thuộc TP.HCM và các tỉnh phía Nam;

- Bản đồ phân vùng theo mức độ lún của mốc độ cao quốc gia tại TP tại TP.HCM và các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre;

- Đề xuất Quy trình chọn điểm, chôn mốc độ cao quốc gia trên các nền đất khác nhau;

- Các đề xuất điều chỉnh định mức đo độ cao quốc gia;

- Giải pháp xây dựng, gia cố và khôi phục độ chính xác hệ thống độ cao Quốc gia.