Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số thành lập bình đồ trực ảnh phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố.
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
KS. Trần Hùng Cường
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

​Đề xuất quy trình công nghệ ứng dụng công nghệ LiDAR kết hợp chụp ảnh số thành lập bình đồ trực ảnh phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố.

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu hệ thống bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số và các phần mềm xử lý dữ liệu LiDAR.

- Nghiên cứu nguyên lý và phương pháp thành lập bình đồ trực ảnh sử dụng mô hình số bề mặt (DSM).

- Tổng hợp kết quả bay quét LiDAR ở Việt Nam, khả năng sử dụng kết quả bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số thành lập bình đồ trực ảnh phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố.

- Thực nghiệm thành lập bình đồ trực ảnh dựa trên kết quả bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố.

- Đề xuất quy trình thành lập bình đồ trực ảnh dựa trên kết quả bay quét LiDAR kết hợp bay chụp ảnh số phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố.


Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo các chuyên đề khoa học, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài;

- Quy trình thành lập bình đồ trực ảnh từ kết quả bay quét LiDAR kết hợp chụp ảnh số phục vụ xây dựng bản đồ 3D khu vực thành phố;

- Bình đồ trực ảnh của các khu vực thực nghiệm: Gia Lâm, Hoàng Mai.