Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện Việt Nam, hội nhập với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
KS. Phạm Thu Hằng
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng Dự thảo quy hoạch, kế hoạch hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030. ​

Nội dung của đề tài :

- Tổng quan về hệ thống văn bản pháp quy lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Việt nam và một số nước trên thế giới.

- Rà soát, phân tích, đánh giá hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ hiện đang áp dụng tại Việt Nam.

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất lộ trình cải tiến hệ thống văn bản quy chuẩn kỹ thuật trong đo đạc và bản đồ đến năm 2030.


Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo chuyên đề khoa học

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- Dự thảo danh mục, kế hoạch thực hiện  hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật lĩnh vực đo đạc và bản đồ giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 phù hợp với điều kiện Việt Nam, hội nhập với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.