Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Phạm Tuyết Minh
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng dự thảo Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh. ​

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu tổng quan về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý bằng ảnh vệ tinh.

- Nghiên cứu các nguyên tắc chung cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và áp dụng cho tỷ lệ 1:50.000.

- Nghiên cứu phương pháp thu nhận thông tin đối tượng địa lý phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý ở tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.

- Nghiên cứu đánh giá khả năng giải đoán thông tin ảnh vệ tinh cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000.

- Nghiên cứu nội dung, thuộc tính và độ chi tiết gói thông tin cơ sở dữ liệu nền địa lý được cập nhật bằng ảnh vệ tinh.

- Nghiên cứu đề xuất quy trình công nghệ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.

- Nghiên cứu đề xuất nội dung dự thảo Quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.

- Xây dựng thử nghiệm cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh.


Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo các chuyên đề khoa học, báo cáo tổng kết đề tài;

- Dự thảo Quy định kỹ thuật cập nhật CSDL nền địa lý tỷ lệ 1: 50.000 bằng ảnh vệ tinh;

- Kết quả xây dựng thử nghiệm.