Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Quy trình công nghệ thành lập cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Phan Thị Nguyệt Quế
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

- Xây dựng Dự thảo Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;

- Xây dựng Dự thảo Quy định kỹ thuật quy trình công nghệ thành lập cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.


Nội dung của đề tài :

- Thu thập, đánh giá hiện trạng, quy định phân định và quản lý địa giới hành chính ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.

- Nghiên cứu đánh giá cơ sở dữ liệu nền địa lý ở Việt Nam với chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia trong việc xây dựng CSDL địa giới hành chính.

- Nghiên cứu mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp.

- Nghiên cứu thu nhận cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp.

- Nghiên cứu trình bày nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp.

- Nghiên cứu lược đồ GML áp dụng trong phân phối dữ liệu về địa giới hành chính.


Sản phẩm của đề tài :

- Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng kết; 

- Quy trình công nghệ thành lập cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp; 

- Dự thảo Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;

- Dự thảo Quy định kỹ thuật quy trình công nghệ thành lập cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.