Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Đỗ Thị Thu Thủy
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

Xây dựng Dự thảo Quy định kỹ thuật Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000.​

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng dữ liệu địa lý quốc gia, VBQPPL liên quan đến cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000;

- Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng và nhu cầu sử dụng dữ liệu địa lý chuyên ngành liên quan đến cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000;

- Nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng danh mục đối tượng địa lý, thuộc tính đối tượng của CSDL nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000;

- Nghiên cứu, phân tích các phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000, xây dựng các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan đến các đối tượng của CSDL nền tỷ lệ  1:1.000.000;

- Nghiên cứu đề xuất nội dung dự thảo Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000.


Sản phẩm của đề tài :

- Các báo cáo Chuyên đề khoa học; báo cáo tổng kết đề tài;

- Dự thảo Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:1.000.000;

- Kết quả xây dựng thử nghiệm.