Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu biên soạn Danh mục danh từ chung của địa danh Đông Nam Á và đề xuất mô hình Từ điển địa danh Việt Nam
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Đỗ Thị Thu Thủy
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

- Biên soạn Danh mục danh từ chung của địa danh Đông Nam Á; 

- Xây dựng mô hình Từ điển địa danh Việt Nam

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu biên soạn Danh mục danh từ chung của địa danh được dùng phổ biến tại Việt Nam có sự xem xét để phù hợp với thuật ngữ địa danh một số nước đã thông qua.

- Phân tích, đánh giá các dữ liệu liên quan đến địa danh của Việt Nam: địa danh trên bản đồ; các tài liệu về văn hoá, lịch sử liên quan đến các địa danh Việt Nam; các tài liệu liên quan đến danh lam thắng cảnh; các tài liệu liên quan đến ngôn ngữ.

- Nghiên cứu, phân tích các mô hình, cấu trúc, nội dung Từ điển địa danh của một số nước trên thế giới và trong khu vực: dung lượng, hình thức, bố cục, nội dung.

- Biên soạn Danh mục danh từ chung của địa danh Đông Nam Á  

- Xây dựng mô hình Từ điển địa danh Việt Nam.


Sản phẩm của đề tài :

- Các báo cáo Chuyên đề khoa học; báo cáo tổng kết đề tài;

- Danh mục danh từ chung của địa danh Đông Nam Á;

- Mô hình Từ điển địa danh Việt Nam.