Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet
Thời gian thực hiện :
12 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
ThS. Nguyễn Văn Tuấn
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

​Nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ và xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet

Nội dung của đề tài :

- Nghiên cứu tổng quan.

- Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng cho thuê bản đồ.

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet

- Nghiên cứu việc cho thuê bản đồ trên internet dưới góc độ các quy định hiện hành về tài liệu mật

- Đề xuất các giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet

- Thử nghiệm

- Xây dựng báo cáo tổng hợp đề tài



Sản phẩm của đề tài :

- Báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng cho thuê bản đồ;

- Báo cáo các giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet; 

- Báo cáo việc cho thuê bản đồ trên internet dưới góc độ các quy định hiện hành về tài liệu mật;

- Báo cáođề xuất giải pháp công nghệ để xây dựng mô hình cho thuê bản đồ trên mạng internet;

- Hệ thống phần mềm cho thuê bản đồ;

- Báo cáo tổng hợp đề tài.