Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số
Thời gian thực hiện :
24 tháng tháng
Cấp quản lý :
Cấp Cơ sở
Chủ nhiệm đề tài :
Lê Minh Tâm
Cơ quan chủ quản :
Mục tiêu của đề tài :

Nghiên cứu cứu xây dựng chuẩn nội dung của hệ thống bản đồ địa hình quốc gia và phương án xây dựng hệ thống ký hiệu bản đồ địa hình số

Nội dung của đề tài :
Sản phẩm của đề tài :