Giới thiệu
Danh bạ các đơn vị

VĂN PHÒNG CỤC

Điện thoại: 024. 37555247

Fax: 024. 37555236

Email: dosm@monre.gov.vn


PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 024. 37555235


PHÒNG CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Điện thoại: 024. 37555245


PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Điện thoại: 024. 37555237


PHÒNG CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ, THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Điện thoại: 024. 37545774


TRUNG TÂM BIÊN GIỚI VÀ ĐỊA GIỚI

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37551168

Fax: 024.37551168

Email: bgdg@diagioi.gov.vn


TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37547622 – 024. 37548350

Fax: 024. 37549187


TRUNG TÂM THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37549233

Fax: 024. 37548807

Email: maptu@hn.vnn.vn


TRUNG TÂM TRẮC ĐỊA VÀ BẢN ĐỒ BIỂN

Địa chỉ: Số 28, đường Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37547194

Fax: 024.37547365

Email: seamap@vnn.vn


TRUNG TÂM ĐIỀU TRA - XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37931131

Fax: 024.37931131

Email: cadt@monre.gov.vn